Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 18 2011

lonelybutterfly
0880 f754 390
Reposted byDevikitsuoszigumovskykittenshigh
lonelybutterfly
0623 1702 390
Reposted byPierdonkaAlwaysMe
lonelybutterfly
0389 7054 390
Reposted byHenneylivebeforeyourdeadlifesucksnelabai
lonelybutterfly
Reposted byallantiee allantiee
lonelybutterfly
lonelybutterfly

November 17 2011

lonelybutterfly
8040 e269 390
Reposted byLottaWicked LottaWicked
lonelybutterfly
7749 5e32 390

November 15 2011

lonelybutterfly
5059 07b4 390
Reposted frombluepanda bluepanda
lonelybutterfly
5084 4ffb 390
Reposted fromTamahl Tamahl
lonelybutterfly
5130 a6c9 390
Reposted fromtetsukun tetsukun
lonelybutterfly
5151 0943 390
Reposted fromdedkids dedkids
lonelybutterfly
5045 f5e1
lonelybutterfly
5039 1bf5 390
Reposted byneufrin neufrin
lonelybutterfly
5036 c140 390
Reposted byheavyrainwiiinyyymaakowiecfeather
lonelybutterfly
4956 5df9 390
Reposted byfeather feather
lonelybutterfly
0313 9ef2 390
lonelybutterfly
Jeśli jedna osoba ma urojenia, mówimy o chorobie psychicznej. Gdy wielu ludzi ma urojenia, nazywa się to religią.
— Richard Dawkins

November 14 2011

lonelybutterfly
Żyjemy często, jako te smutne jelenie
urodzone i w puszczy wyrosłe za młodu,
które - stworzone wielkie przebiegać przestrzenie
zamknięto do zwierzyńca w trzy morgi ogrodu.

Mogą w biegu korzystać z sił swoich zapasu,
mają drzewa i wodę w potoku do picia,
żyją całkiem jak w puszczy - na trzech morgach lasu
Zabija je smutek tej parodii życia.
Reposted fromMrsSuperstar MrsSuperstar
lonelybutterfly
Reposted frommarlylee marlylee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl